Historisch Domino

Oftewel: Was Wijk bij Duurstede ooit Dorestad?

Ingezonden bericht van kunsthistoricus R.V. Burger

Historisch DominoMomenteel, augustus 2009, is er te Leiden in het RMO, het Rijksmuseum voor Oudheden, een tentoonstelling over archeologische vondsten die gedaan zijn in Wijk bij Duurstede. Bij deze tentoonstelling, getiteld Dorestad Wereldstad in de Middeleeuwen, behoort het gelijknamige boek dat geschreven is door de samenstelster van deze tentoonstelling, Annemarieke Willemsen. Zij is kunsthistorica en archeologe. Zowel het boek als de tentoonstelling gaat uit van de gangbare traditionele visie dat de belangrijke haven- en handelsplaats Dorestad van ruim duizend jaar geleden op de plek heeft gelegen waar thans Wijk bij Duurstede ligt. De archeologische vondsten in Wijk bij Duurstede zouden dus vondsten uit het oude, vroegmiddeleeuwse Dorestad zijn.

De grote vraag echter is: hebben de traditionalisten, waaronder mevrouw Willemsen, wel gelijk? Lag het oude Dorestad wel op de plaats waar thans Wijk bij Duurstede ligt? Lag Dorestad niet heel ergens anders? Lezen de traditionalisten de primaire bronnen, dat wil zeggen de oude oorkonden, kronieken en wat dies meer zij, op de juiste wijze? Of doen zijn aan inlegkunde? Sterker nog, worden de primaire bronnen überhaupt door de traditionalisten bestudeerd? Hoe onderbouwen de traditionalisten hun zienswijze dat Wijk bij Duurstede ruim duizend jaar geleden, dus in de vroege, duistere, Middeleeuwen, Dorestad was? En wat zeggen de archeologische vondsten als je ze zonder traditionele vooringenomenheid bekijkt?

Vragen, vragen, vragen. Wetenschap begint met vragen. En zij eindigt met vragen. Het symbool van het geloof is het misplaatste uitroepteken, het symbool van de wetenschap is het vraagteken. Wetenschap ondervraagt de natuur en de cultuur. En aldus is er weinig verschil tussen de cultuurwetenschappen en de natuurwetenschappen. Ook de gegeven en gevonden antwoorden moeten weer ondervraagd worden. Helaas moet worden vastgesteld dat de traditionalisten, dus de voorstanders van de visie dat Wijk bij Duurstede ooit Dorestad was, zich nauwelijks fundamentele vragen stellen. Dit betekent overigens niet dat zij niet intelligent en niet ijverig zouden zijn. Het manco van de traditionalisten is niet zozeer een gebrek aan breedte als wel een gebrek aan diepgang.

Complex

Willibrord (658-739)

Willibrord (658-739)

Het traditionele verhaal dat het oude Dorestad op de plaats lag waar nu Wijk bij Duurstede ligt, maakt deel uit van een traditioneel verhalencomplex. Tot dat complex van verhalen behoren onder meer ook de volgende verhalen: Utrecht was vroeger het Ultrajectum van Willibrord (658-739), Bonifatius werd in 754 bij Dokkum vermoord en Karel de Grote, die in 768 koning werd en in 800 tot keizer werd gekroond, hield geregeld domicilie in Nijmegen. Al deze verhalen, inclusief het traditionele verhaal over Dorestad, en enkele andere verhalen zijn onderling nauw verbonden. Als het ene verhaal sneuvelt, dan is de kans groot dat de andere delen van dat verhalencomplex ook omvallen. Historisch domino. Ik denk dat dit de grote huiver van de traditionalisten is. Ze willen best een veer laten maar niet de hele verentooi. Een beetje nieuwlichterij mag maar een drastische revisie van de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Nederland is wat de traditionalisten betreft uit den boze.

- advertentie -

Laten we beginnen met het bekende verhaal dat Karel de Grote dikwijls te Nijmegen resideerde. Op het eerste gezicht lijkt dit een alleszins plausibel verhaal. De primaire bronnen geven immers aan dat Karel de Grote een paleis had in Noviomagus. Met enige linguïstische acrobatiek valt te beargumenteren dat de naam Nijmegen van de naam Noviomagus is afgeleid en voilà, Nijmegen was vroeger het Noviomagus van Keizer Karel de Grote. Bovendien, staat er in Nijmegen geen oude burcht? Jawel. Dus Karel de Grote had een paleis in Nijmegen. Maar helaas, er is een betere kandidaat voor het oude Noviomagus: het huidige Noyon, dat in NW-Frankrijk ligt en waar zo’n zeven eeuwen na Karel de Grote Calvin oftewel Calvijn werd geboren. Overigens is Calvijn in Noyon amper bekend. NW-Frankrijk koestert nauwelijks zijn eigen geschiedenis.

Er zijn talrijke harde schriftelijke bewijzen dat het Noviomagus van Karel de Grote het huidige Noyon is. Ook de traditionalisten erkennen dit volmondig. Maar, zeggen zij, er waren twee Noviomagussen, oftewel om Latijn te bezigen duo Noviomagi, waar Karel de Grote verbleef. Dit is evenwel een uiterst wrakke argumentatie. De primaire bronnen geven nergens aan dat Karel van het ene Noviomagus naar het andere reisde en nergens maken die oude schriftelijke bronnen een onderscheid tussen het ene Noviomagus en het andere Noviomagus. We moeten daarom concluderen dat het haast honderd procent zeker is dat er maar één Noviomagus was waar Karel de Grote domicilie hield: Noyon. Naast de primaire bronnen geeft ook de archeologie geen enkele aanwijzing dat Nijmegen ooit Noviomagus was. De oude burcht te Nijmegen stamt niet uit ongeveer 800 maar uit ongeveer 1150. En er zijn in Nijmegen geen vondsten gedaan die erop wijzen dat Nijmegen ten tijde van Karel de Grote een belangrijke stad was. Qua archeologische vondsten gaapt er een gat tussen de Romeinse tijd en de elfde eeuw.

Een halve eeuw geleden was er een archivaris genaamd Albert Delahaye (1915-1987), wiens achternaam op zijn Frans uitgesproken dient te worden. Hij zei onomwonden: er is maar één Noviomagus waar Karel de Grote verblijf hield, en dat ene Noviomagus is Noyon en geen Nijmegen. Delahaye ging niet over één nachtje ijs. En ook niet over twee nachtjes ijs. Integendeel, hij bestudeerde zeer nauwgezet en zeer ijverig de primaire bronnen aangaande Noviomagus en verdiepte zich even ijverig en nauwgezet in de andere verhalen van het traditionele complex van verhalen over het vroegmiddeleeuwse Nederland. En onder de handen van Delahaye viel de ene dominosteen na de andere om.

Friezen

Bonifatius (Schilderij uit 1832 van Alfred Rethel)

Bonifatius (Schilderij uit 1832 van Alfred Rethel)

We leerden vroeger op school dat Bonifatius, die het christelijk geloof aan de heidenen predikte, in 754 bij Dokkum door Friese heidenen werd vermoord. Tegenwoordig schijnt men op school nauwelijks nog iets te leren maar dit terzijde. De heer Delahaye krabde zich achter zijn oren en dacht zoiets als: Dokkum? … bestond dat wel in de vroege Middeleeuwen toen Noord- en West-Nederland nog onbedijkt waren en een haast onbewoonbaar waddengebied vormden? Pas omstreeks het jaar duizend verschijnen de eerste terpen en dijken in het gebied dat nu Friesland heet. Delahaye bestudeerde de primaire bronnen en las in het Latijn: Bonifatius werd bij de rivier de Burdina in het gebied bij Dockynchirica vermoord. Niets Dokkum maar Duinkerken, dat net als Noyon in NW-Frankrijk ligt. En de vroegere Burdina is de huidige Bourre, die bij Duinkerken stroomt. De vermelding “Docninga” (in plaats van “Dockynchirica”) stamt uit een tekst van enkele eeuwen na de dood van Bonifatius zodat deze tekst wel een oude maar geen primaire bron is. En misschien is “Docninga” een in de haast gemaakte verschrijving van “Dockynchirica”. Oude teksten werden niet gedrukt maar met de hand geschreven.

Maar Bonifatius bedreef toch op het eind van zijn leven zending onder de Friezen en die woonden toch in Friesland waar Dokkum ligt? Een goede vraag. Maar zelfs de traditionalisten erkennen dat het vroegere Friesland niet zozeer het huidige Friesland was maar Belgisch en Frans Vlaanderen. De vroegmiddeleeuwse Friezen woonden onder meer bij Duinkerken. Vanaf plusminus het jaar duizend migreerden er Friezen van Vlaanderen via Noord-Holland naar wat nu Friesland heet, en begonnen daar de eerste (?) terpen en dijken te bouwen. De terp waarop Dokkum is gebouwd, stamt uit de tijd na Bonifatius. En bij hun verhuizing van Vlaanderen naar Friesland namen de Friezen een aantal geografische namen oftewel toponymen mee net zoals de latere landverhuizers die van Nederland naar Noord-Amerika trokken, dat deden. Vergelijk ook de plaatsnamen Groningen en Wageningen in Suriname.

Willibrord, bijgenaamd Apostel der Friezen, stak in 690 tijdens slecht weer vanaf Engeland de zee over naar het vasteland van Europa. Maar waar kwam hij aan? Volgens de traditionalisten ergens bij Leiden, bij de monding van de toenmalige Oude Rijn, die toen breder was dan thans. Vandaar zou Willibrord naar Utrecht alias Ultrajectum zijn gegaan en aldaar op de fundamenten van een oude kerk een nieuwe kerk hebben gebouwd. Maar hoe men ook in Utrecht heeft gezocht, men vond geen overblijfselen van die oude kerk en van Willibrords kerk. Men vond wel sterke aanwijzingen dat Utrecht ten tijde van Willibrord zo goed als onbewoond was en geregeld overstroomd werd. Willibrord was dus nooit in Utrecht. Jammer voor de traditie maar het is niet anders. Maar waar lag het Ultrajectum van Willibrord dan wel? Een elfde-eeuwse schrijver meldt dat Willibrord in NW-Frankrijk is aangekomen. Dit is ook het meest logische. Willibrord nam de kortste oversteek, dus ongeveer die van Dover naar Calais. Ook omdat het slecht weer was. Bovendien zegt Willibrord zelf dat hij in Francia aankwam. Francia is (Noord-)Frankrijk, geen Nederland.

We moeten daarom Ultrajectum niet in Utrecht plaatsen maar ergens in NW-Frankrijk, dicht bij de plek waar hij aan land is gekomen, en bij de Friezen waarmee Bonifatius te maken kreeg. We hebben gezien dat bij Duinkerken Friezen woonden. Dus Willibrord, Apostel der Friezen, vertoefde ergens in NW-Frankrijk. Volgens Delahaye lag het Ultrajectum van Willibrord waar nu het huidige Noord-Franse plaatsje Tournehem ligt. Of Delahaye hierin gelijk heeft, weet ik niet. Maar ik weet wel dat zijn argumentatie dat het oude Ultrajectum het huidige Tournehem is, tamelijk sterk is. Hoe het zij, Utrecht was nooit het oude Ultrajectum want ten tijde van Willibrord bestond Utrecht nagenoeg tot helemaal niet. En in de Romeinse tijd, de tijd vóór de vroege Middeleeuwen, heette Utrecht geen Ultrajectum maar Albiobola.

Noormannen

'De Noormannen voor Dorestad' schoolplaat van J.H. Isings uit 1927. Uit teksten zijn tientallen Viking-aanvallen bekend, maar in Dorestad zijn geen sporen van plundering of een grote brand gevonden. (Afb: Nationaal Onderwijs Museum Rotterdam - Noordhoff Uitgevers, Groningen)

‘De Noormannen voor Dorestad’ schoolplaat van J.H. Isings uit 1927. Uit teksten zijn tientallen Viking-aanvallen bekend, maar in Dorestad zijn geen sporen van plundering of een grote brand gevonden. (Afb: Nationaal Onderwijs Museum Rotterdam – Noordhoff Uitgevers, Groningen)

In de gemeente Wijk bij Duurstede was het wel raak. Daar zijn in tegenstelling tot Utrecht, Dokkum en Nijmegen wel resten van vroegmiddeleeuwse bebouwing gevonden, zij het vooral van hout en nauwelijks van steen. Het vroegmiddeleeuwse Wijk bij Duurstede was een lintdorp. Maar was dat dorp het oude Dorestad, de belangrijke wereld- en havenstad? Ja, zeggen de traditionalisten, Wijk bij Duurstede was het oude Dorestad want de naam Duurstede bewijst dat al. Maar het dorpje Wijk werd niet Wijk bij Duurstede genoemd omdat het bij de vroegmiddeleeuwse stad Dorestad lag maar omdat het bij een kasteel lag dat pas in de latere Middeleeuwen is gebouwd en Duurstede heette.

Volgens de primaire bronnen had Dorestad 55 kerken. Misschien is dat aantal overdreven. Misschien bedoelde men XV maar schreef men per ongeluk LV. En die kerken hoeven natuurlijk niet allemaal in Dorestad zelf te hebben gestaan maar kunnen ook in kerkdorpen in de buurt van Dorestad hebben gestaan. Maar in Wijk bij Duurstede noch in de omgeving ervan zijn resten van vroegmiddeleeuwse kerken en kerkjes opgegraven. Dit moet de traditionalisten te denken geven. Er is een lintdorp zonder kerken opgegraven en daarom kan dat lintdorp nooit het oude Dorestad zijn geweest. Wellicht werd dat dorp bewoond door lieden die de heidense goden aanbaden en wars waren van het christendom. En in het oude Dorestad stond, aldus oude schriftelijke bronnen, een Romeins castrum, een Romeins fort. Maar in Wijk bij Duurstede is men nooit op dat castrum gestuit. Geen kerken en geen castrum, dus geen Dorestad, zou ik zo zeggen.

De primaire bronnen verhalen dat de Noormannen tussen 834 en 837 huishielden in Dorestad. Ook in 847 en 863 bezochten de Noormannen op weinig vredelievende wijze Dorestad. Maar omdat er geen sporen van brandstichting en soortgelijk geweld in het te Wijk bij Duurstede opgegraven lintdorp zijn gevonden, verklaart mevrouw Willemsen dat de Noormannen geen bloeddorstige bruten waren maar beschaafde buitenlui. De primaire bronnen echter zeggen het tegendeel: de Noormannen gingen als beesten tekeer, niet alleen in Dorestad maar ook bijvoorbeeld in Noviomagus en Ultrajectum. Zouden al die bronnen liegen? Of zou Dorestad niet in Nederland hebben gelegen maar in NW-Frankirijk in de buurt van Noyon alias Noviomagus? Een tekst uit 837 zegt duidelijk: de Noormannen vielen Gallia aan en verwoesten Dorestad. Hebben de traditionalisten deze tekst nooit gelezen? Dorestad wordt in deze tekst in Gallia geplaatst. Gallia is toch echt (Noord-)Frankrijk, geen Nederland.

Uit de primaire bronnen blijkt dat de Noormannen NW-Frankrijk teisterden. Zo deed de Noorman Hasting in 891 vanuit Noviomagus oftewel Noyon een aanval op St. Omer, dat net als Noyon overduidelijk in NW-Frankrijk ligt en niet in Nederland. De Noormannen zijn nooit in Nederland geweest. Vandaar dat mevrouw Willemsen hen als brave borsten voorstelt. Ze heeft immers geen sporen van hen gevonden. Bovendien gooien de traditionalisten de Noormannen en Vikingen op één hoop. De Noormannen waren niet de latere Vikingen maar kwamen uit Normandië. De Noormannen uit Normandië vielen hun Frankische buren in NW-Frankrijk aan en zwermden niet uit over half Europa. Twee eeuwen na hun aanvallen op Dorestad en op in de buurt daarvan gelegen steden veroverden de Noormannen Engeland maar dit is een ander verhaal.

Vondsten zijn één ding, interpretatie is een ander ding. In het Wijk bij Duurstede opgegraven lintdorp vond men een massa palen. Via dendrochronologisch onderzoek oftewel jaarringenonderzoek heeft men vastgesteld dat die palen uit de tijd tussen 650 en 850 stammen. De dendrochronologie is een tamelijk exacte en te vertrouwen hulpwetenschap. Maar wat was de functie van die palen? Aanlegsteigers in de wereldhaven, zo luidt de interpretatie van mevrouw Willemsen. Maar waarom geen resten van paalwoningen? Het opgegraven lintdorp ontbeert stadse allures. Er is geen omwalling en er zijn geen kerken maar er zijn wel boerderijen. Niets wereldhavenstad maar een dorp van vissers, boeren en wellicht jagers en rovers.

Audruicq

Ik ben geen econoom maar een eenvoudige kunsthistoricus. Maar ik stel me wel de vraag hoe ik me de economische handelsstromen in het vroegmiddeleeuwse Wijk bij Duurstede alias Dorestad moet voorstellen. Wat werd er verhandeld, door wie werd er gehandeld, waarheen gingen de goederen en waarvandaan kwamen ze? En hoe logisch is het om over allerlei binnenlandse rivieren te varen die onbedijkt en onbekribd waren en ongetemd meanderden en waar binnenlandse rovers op jou loerden? Kustvaart is veel logischer. En ging het alleen om goederenverkeer en niet ook om personenverkeer? Dorestad lag wellicht niet in een relatief obscuur binnenland maar aan de zee, pal tegenover Engeland, in de buurt van het huidige Calais tegenover Dover. In Dorestad werd er gehandeld tussen Frankrijk en Engeland en vanuit Dorestad reisde men naar Engeland. Wereldhavenstad Dorestad lag aan de toenmalige kust van NW-Frankrijk, niet midden in het moerassige, natte en onbedijkte Nederland waar nauwelijks mensen woonden. Naast economische vragen zijn er ook militair-strategische vragen te stellen. Een wereldhaven vereist ook verdediging, dunkt me.

Als Dorestad niet in Nederland lag, waar lag het dan wel? In NW-Frankrijk. Maar waar in NW-Frankrijk? De heer Delahaye situeert het oude Dorestad op de plek waar nu Audruicq ligt, net als Tournehem (het vroegere Ultrajectum) een stadje onder Duinkerken. Vroeger lag Audruicq aan het begin van een baai die Almere heette en thans dichtgeslibd is. Omdat die baai dichtslibde, verloor Audruicq oftewel Dorestad zijn functie als havenplaats. Andere steden in de omgeving namen de functie over. De Nederlandse stad Almere heet dus ten onrechte Almere want het oude Almere was geen baai in Nederland maar een baai tussen Duinkerken en Calais, dat toen nog niet bestond.

Als het Wijkse lintdorp nooit Dorestad heette, hoe heette het dan wel? Een oude, twaalfde-eeuwse kroniek uit Kamerijk oftewel Cambray, dat in Noord-Frankrijk ligt en dat men niet verwarren moet met het Combray van Marcel Proust ( Frans schrijver, 1872-1922, magnum opus “Op zoek naar de verloren tijd”), vermeldt dat de bewoners van een rovershol genaamd Munna door het wettig gezag een kopje kleiner werden gemaakt en dat dit rovershol gelegen was in de Merwede waarmee toentertijd niet zozeer een rivier werd aangeduid als wel een streek. “Wede” betekent “woud” (of “weide(gebied”?). Delahaye oppert dat het opgegraven Wijkse lintdorp Munna was. Maar de moeilijkheid is dat het gebied waar Wijk bij Duurstede ligt, niet echt het Merwedegebied is. Bovendien lijkt die kroniek uit Kamerijk te zinspelen op een later tijdvak. Maar het Wijkse lintdorp kan zeer goed een rovershol à la Munna zijn geweest.

Als kunsthistoricus valt het mij op dat er in Nederland geen vroegmiddeleeuwse architectuur bestaat en eveneens nauwelijks resten daarvan. De gevolgtrekking is snel gemaakt: nauwelijks architectuur vóór het jaar duizend, dus nauwelijks geschiedenis vóór het jaar duizend. De veronderstelde vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Nederland heeft nooit in Nederland plaats gevonden maar elders. En zeer waarschijnlijk daar waar zich de primaire schriftelijke bronnen bevinden of bevonden, namelijk NW-Frankrijk. De eerste verslagen van de veronderstelde vroegmiddeleeuwse geschiedenis van ons land zijn nooit in ons land gemaakt maar in NW-Frankrijk.

Graven

Archeologische opgravingen te Nijmegen, Dokkum en Utrecht brachten geen resten van vroegmiddeleeuwse bebouwing boven de grond. De opgravingen te Wijk bij Duurstede op hun beurt laten zien dat daar wel een vroegmiddeleeuws lintdorp heeft bestaan maar geen wereldhavenstad Dorestad. Maar wat zeggen de opgravingen in Audruicq en Tournehem, die volgens Delahaye respectievelijk Dorestad en Ultrajectum waren? Ik weet het niet. Maar ik heb wel het idee dat het de Fransen weinig interesseert wat er ooit in NW-Frankrijk geschiedde, en dat er spijtig genoeg te Tournehem en te Audruicq nauwelijks archeologisch onderzoek wordt gedaan. Wellicht moet mevrouw Willemsen met een groepje studenten in NW-Frankrijk gaan spitten. Misschien graaft zij daar haar Dorestad op. Ik gun het haar van harte. En mocht archeologisch onderzoek te Audruicq uitwijzen dat daar nooit Dorestad heeft gelegen, dan moet uiteraard de hypothese van Delahaye dat Audruicq ooit Dorestad was, op de vaalt.

Ik heb slechts in grote, grove lijnen de visie van de nieuwlichters geschetst. Er zijn allerlei details, die zeer interessant zijn maar die hier niet behandeld konden worden omdat anders het artikel te lang zou worden. Voorts omvat de kwestie van de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Nederland naast Dorestad, Willibrord, Bonifatius en Noviomagus meer subkwesties zoals die van de transgressies (simpel gezegd: de wisselende hoogtes van de zeespiegel), die van de eerste Hollandse(?) graven, die van de Abdijen van Egmond, Fulda en Echternach en die van oude namen zoals Rhenus (de Rijn of een Rijn?).

Het is uitermate betreurenswaardig dat de traditionalisten, waartoe de meeste academische historici behoren, weigeren om de kritiek en de hypotheses van de nieuwlichters te bestuderen. Wetenschappers dienen juist verzot te zijn op nieuwe hypotheses en op kritiek op hun eigen hypotheses. Niet om die nieuwe hypotheses goedgelovig te omarmen maar om ze uiterst kritisch en uiterst objectief, in ons geval aan de hand van de primaire bronnen en de archeologische vondsten en niet aan de hand van een te betwijfelen traditionele zienswijze, te toetsen. Slechts door het testen van nieuwe hypotheses boekt de wetenschap vooruitgang. Dit geldt niet alleen voor de natuurwetenschappen maar ook voor de cultuurwetenschappen.

[ top ]

R.V. Burger, kunsthistoricus

Links bij dit bericht

Algemeen:

Karel de Grote en Noviomagus:

Bonifatius:

Willibrord:

Dorestad:

Noormannen:

Hollandse graven:

Kaart van Delft rond 1652 De afdeling archeologie van…
Replica VOC-schip Prins Willem door brand verwoest
De replica van het VOC-schip Prins Willem, dat in Den Helder ligt,…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: