Naoorlogse provinciale dossiers gaan open

/

Recentelijk is het archief van Provinciale en Gedeputeerde Staten van Gelderland bij het Gelders Archief in beheer gekomen. Het gaat om de bestanden over de periode 1950-1979, bijna 350 vierkante meter in omvang. De archieftoegang is op internet te raadplegen, de archiefstukken zijn in de studiezaal in te zien.

Open dag in Gelders Archief
Open dag in Gelders Archief
De taken van het provinciaal bestuur namen in de periode na de Tweede Wereldoorlog enorm toe. Zo kwamen er onder andere bemoeienissen bij op het gebied van de milieuhygiëne, het bibliotheekwezen en bejaardenoorden, terwijl traditionele taken, zoals op het terrein van de ruimtelijke ordening, gemeentelijke herindelingen en toezicht op gemeenten en waterschappen meer aandacht opeisten.

Allerlei bekende onderwerpen en fenomenen duiken op in dit archief, die nu tot de bij velen bekende geschiedenis horen, zoals:

  • de motie van de Puttense gemeenteraad over de afkeuring van de ‘onwaardige’ taferelen rond het nationale monument op de Amsterdamse Dam en het verzoek aan de Provincie om de Gelderse urn terug te halen in 1969-1970
  • de zorg voor Ambonezen en Molukkers
  • ontwikkelingshulp
  • bermprostitutie
  • deelname van provinciaal personeel aan NAVO-oefeningen
  • extremistische groepen
  • luchtverontreiniging

Eén van de meest in het oog springende zaken is het Drostambt Elten, een geannexeerd stukje Duitsland dat van 1949 tot 1963 tot Nederland behoorde en is ontstaan als nasleep van de Tweede Wereldoorlog.

De archieven van het provinciaal bestuur behoren tot de kernbestanden van het Gelders Archief en zijn belangrijk voor de kennis van de moderne Gelderse geschiedenis. De archieven van de Provincie Gelderland van 1813-1949 bevinden zich al geruime tijd bij het Gelders Archief.

Het archief van PS en GS van 1950-1979 is openbaar, met uitzondering van een beperkt aantal dossiers. Beperking van de openbaarheid gebeurt met het oog op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy), de belangen van de Staat en zijn bondgenoten of onevenredige bevoor- of benadeling.

De archieftoegang is te vinden door op de website www.geldersarchief.nl te zoeken op ‘3204 Provinciale Staten’.

Categorieën

Vorige verhaal

‘Openen kelder Van Oldenbarnevelt is grafschennis’

Volgende verhaal

Niceto Alcalá Zamora, president van de Tweede Spaanse Republiek

Onze belangrijkste rubrieken: