Dark
Light

Thomas von der Dunk

Thomas Heinrich von der Dunk (Soestdijk 1961) studeerde van 1979 tot 1988 Kunstge­schiedenis en Arche­ologie aan de Universiteit van Amster­dam, waar hij zich specialiseerde in de bouwkunst. Van 1989 tot 1993 was hij als Assistent-in-opleiding ver­bon­den aan de vakgroep Ge­schiedenis van de Univer­si­teit Lei­den, alwaar hij op 10 maart 1994 promo­veerde op Das Deutsche Denkmal, over het propagandisti­sche gebruik van openba­re monumenten in het Heilige Roomse Rijk door de Habsburgers in hun concurren­tie­strijd met de Bourbons. Aansluitend was hij van 1994 tot 1998 als post‑doc­toraal onderzoeker werkzaam bij de vakgroepen geschiedenis van de Uni­versi­teit van Utrecht (van 1994 tot 1999) en Leiden (van 1999 tot 2002). Sedert 2007 is hij gastonderzoeker bij de vakgroep Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam Sinds 2002 is hij werkzaam als zelfstandig publicist en politiek commentator, en vanaf 2006 in die hoedanigheid als (internet)columnist verbonden aan De Volkskrant. Daarnaast schrijft hij ook in andere kranten, weekbladen en vaktijdschriften over actuele onderwer­pen uit de nationale en internatio­nale politiek, en in tal van wetenschappelijke tijdschriften over thema's uit de Nederlandse, Duitse en Europese architectuur- en cultuurgeschiedenis van de zestiende tot de negen­tiende eeuw.
Bord dat in 2009 bij de Brennerpas is geplaatst (CC BY-SA 3.0 - wiki - Llorenzi)

Zuid-Tirol is niet Italië!

Na de Eerste Wereldoorlog werd Tirol in tweeën geknipt. De zuidelijke helft werd Italiaans, zonder dat de bevolking hier enige invloed op had. Mussolini streefde vervolgens naar Italianisering, die uitmondde in de voor Zuid-Tirolers onmogelijke keuze tussen het opgeven van hun woongebied of hun identiteit. Na 1945 leidde de onvrede met de Italiaanse weigering om daadwerkelijk zelfbestuur toe te kennen