Dark
Light

Volkslied van Zuid-Afrika – Nkosi sikelel’ iAfrika

“Zegen, Here God, zegen Afrika”
1 minuut leestijd
Vlag van Zuid-Afrika
Vlag van Zuid-Afrika (CC0 - Pixabay - TheDigitalArtist)

Het huidige volkslied van Zuid-Afrika dateert uit 1997 en bevat elementen van twee andere liederen: Die Stem van Suid-Afrika en Nkosi sikelel’ iAfrika.

Die Stem van Suid-Afrika werd in 1918 in het Afrikaans geschreven door dichter en politicus Cornelis Jacobus Langenhoven. Enkele jaren later zette dominee Marthinus Lourens de Villiers de tekst op muziek. Al snel werd het lied tijdens officiële gelegenheden ten gehore gebracht, maar pas in 1957 nam men Die Stem van Suid-Afrika officieel als volkslied aan. De eerste vier regels van de Afrikaanse versie van het lied zijn opgenomen in het huidige volkslied:

Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee.

Nkosi sikelel’ iAfrika dateert uit 1897. In dat jaar schreef een schoolmeester in Johannesburg, genaamd Enoch Sontonga, het eerste couplet van dit lied, in het Xhosa. De andere zeven Xhosa-coupletten werden in 1927 toegevoegd en zijn geschreven door dichter Samuel Mqhayi. Het lied, dat in verschillende talen is vertaald, werd onder meer populair gedurende de strijd tegen de apartheid. De eerste twee coupletten van het het huidige volkslied van Zuid-Afrika zijn afkomstig van Nkosi sikelel’ iAfrika.

Het Zuid-Afrikaansee volkslied wordt sinds 1997 gezongen in vijf talen: Xhosa, Zoeloe, Zuid-Sotho (Sesotho), Afrikaans en Engels:

Opvoering van het volkslied in 2017, voorafgaand aan een rugbywedstrijd

Tekst van het volkslied van Zuid-Afrika:

Tekst:Nederlandse vertaling
Xhosa – Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,
Zoeloe – Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
Zegen, Here God, zegen Afrika
Laat zijn roem tot in de hemel reiken
Hoor ons in onze gebeden aan
Here, zegen ons, zegen uw kinderen
Zuid-Sotho – Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika – South Afrika.
God, wij vragen u, bescherm ons volk
Grijpt u in en beëindig alle strijd
Bescherm ons, bescherm ons volk,
Zuid-Afrika – Zuid-Afrika
Afrikaans – Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
Uit het blauw van onze hemel,
Uit de diepte van onze zee,
Over onze eeuwige gebergtes,
Waar de rotsen antwoord geven,
Engels – Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
Klinkt de roep om samen te komen,
En verenigd zullen wij er staan,
Laten wij leven en strijden voor vrijheid,
In Zuid-Afrika, ons land.
×