Dark
Light

Bill of Rights (1791) – Verenigde Staten

De eerste 10 amendementen op de Amerikaanse grondwet
Auteur:
3 minuten leestijd
Pagina van de originele Bill of Rights
Pagina van de originele Bill of Rights

De Bill of Rights (1791) is de benaming voor de eerste tien amendementen op de Amerikaanse grondwet. In de Bill of Rights staan de Amerikaanse burgerrechten vervat, die gebaseerd zijn op de liberale ideeën uit de Verlichting en de Franse Revolutie.

Initiatiefnemers van de Bill of Rights

Na de totstandkoming van de Amerikaanse grondwet in 1777 en de ratificatie door de dertien Amerikaanse staten in 1781, was de politiek-juridische grondslag van de Verenigde Staten gelegd, maar volgens meerdere invloedrijke politici nog niet af. Een groep critici, die geleid werden door de Federalist Thomas Jefferson, betoogde dat de Amerikaanse aristocratie probeerde om het gewone volk zijn rechten af te nemen. En daarom zetten ze zich in om de burgerrechten als amendement aan de grondwet toe te voegen. Ze baseerden zich hierbij inhoudelijk onder meer op de Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1789 en de Engelse Bill of Rights uit 1689. Zo is het achtste artikel uit de Amerikaanse Bill of Rights letterlijk overgenomen uit de oudere Engelse versie.

De inhoud van de tien amendementen, vertaald naar het Nederlands:

Artikel 1: Vrijheid van meningsuiting en religie

Het congres zal geen wet maken die een bepaalde religie een bevoorrechte positie verschaft noch de vrije beoefening daarvan verbiedt; of die de vrijheid van meningsuiting beperkt, of die van de pers; of die mensen het recht ontneemt om vreedzaam te demonstreren, en een petitie aan te bieden aan de overheid om grieven op te lossen.

Artikel 2: Recht op vrij wapenbezit

Omdat een goed geregelde militie noodzakelijk is voor de veiligheid van een vrije staat, zal er geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en deze bij zich te dragen.

Artikel 3: Inkwartiering van soldaten

Geen soldaat zal, in tijd van vrede, worden ingekwartierd in welk huis dan ook zonder de toestemming van de eigenaar.

Artikel 4: Doorzoekingen en inbeslagnames

Het recht van de mensen om veilig te zijn in hun persoon, huizen, documenten en bezittingen tegen onredelijke doorzoekingen en inbeslagnames zal niet worden geschonden, en geen doorzoekingen mogen worden uitgevoerd zonder gerede verdenking, gesteund door een eed of besluit, en de plaats die moet worden doorzocht en de mensen en dingen die in beslag worden genomen, moeten specifiek worden beschreven.

Artikel 5: Recht op een eerlijk proces, onteigening

Niemand zal worden vervolgd voor een halsmisdrijf of ander zwaar misdrijf op andere wijze dan door een Grand Jury, behalve als hij in dienst is bij de land- of zeemacht, of een militie, in oorlogstijd of tijdens noodtoestand; niemand zal voor een tweede keer worden vervolgd voor hetzelfde misdrijf; niemand zal gedwongen worden tegen zichzelf te getuigen in een strafproces, noch zal zijn leven, vrijheid of bezit worden ontnomen zonder een eerlijk proces; noch zal privébezit worden onteigend voor publiek gebruik, zonder redelijke compensatie. Hiervan afgeleid is de zogenaamde Miranda Warning, die inhoudt dat iedere arrestant vóór politieondervraging wordt gewezen op zijn rechten: het recht om te zwijgen, het recht op een (pro deo) advocaat, maar ook dat alles wat hij zegt tegen hem kan worden gebruikt. Dit is een toespitsing van het in het Vijfde Amendement vastgelegde recht dat niemand tegen zichzelf hoeft te getuigen.

Artikel 6: Rechten van de verdachte

In alle strafprocessen zal de verdachte het recht hebben op een snel en openbaar proces, voor een onafhankelijke jury uit de staat en het district waarin het misdrijf gepleegd is, waarbij het district van tevoren in een wet is omschreven, en om geïnformeerd worden over de aard en reden van de aanklacht; om geconfronteerd te worden met getuigen tegen hem; de mogelijkheid hebben mensen te verplichten in zijn belang te getuigen, en het recht hebben op een raadsman die hem verdedigt.

Artikel 7: Juryrechtspraak in civiele processen

In civielrechtelijke zaken, waar de waarde van het geschil niet groter is dan 20 dollar, zal het recht op juryrechtspraak gelden, en geen feit waarover door een jury een uitspraak is gedaan, zal opnieuw worden behandeld in enige andere rechtbank van de Verenigde Staten, anders dan volgens de regels van het civiele recht.

Artikel 8: Overdreven borgtocht, wrede en ongebruikelijke straffen

Overdreven hoge borgtocht mag niet worden geëist, noch zullen overdreven hoge boetes worden opgelegd, noch zullen wrede en ongebruikelijke straffen worden uitgevoerd.

Artikel 9: De hier genoemde rechten zijn niet alle rechten

De opsomming in de grondwet van bepaalde rechten, zal niet worden beschouwd als het ontkennen of beperken van andere rechten die mensen toekomen.

Artikel 10: Rechten van de staten en de mensen

De macht die niet aan de Verenigde Staten is gedelegeerd door de grondwet, noch erdoor verboden aan de staten, komt toe aan respectievelijk de staten of het volk.

Vertaling: Wikipedia

De originele Bill of Rights is nog steeds te zien in de National Archives in Washington D.C.

Ook interessant: Founding Fathers, een groepsportret
…of: Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (1776)
Boek: Geschiedenis van de Verenigde Staten – Frans Verhagen

Bronnen

Internet
-https://verenigdestaten.info/bill-of-rights/
-https://www.noorlandjuristen.nl/WNL/Amerikaanse_wet/Bill_of_Rights/index.htm
-https://www.meerdemocratie.be/documenten-van-de-verlichting-i
-https://www.meerdemocratie.be/documenten-van-de-verlichting-ii
-https://vandaagindegeschiedenis.nl/26-augustus/
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights_(Verenigde_Staten)

Enne Koops (1978-2023) was historicus en docent geschiedenis en maatschappijleer aan het Rietschans College in Ermelo. Zijn interesse ging uit naar onderwerpen als religie- en cultuurgeschiedenis, oorlogen, migratie, en de geschiedenis van Noord-Amerika, Nederland en Duitsland. Publiceerde vele artikelen op Historiek. Zie ook: In memoriam

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×