Kanunniken (koorheren) – Betekenis

Het begrip kanunnik is afkomstig uit de katholieke kerk. De titel werd sinds de vroege middeleeuwen verleend aan geestelijken die deel uitmaakten van een kathedraal of zogeheten collegiaal kapittel.

Protestanten – Herkomst van het begrip

Het begrip protestanten zal weinig Nederlanders vreemd in de oren klinken. De aanduiding is al bijna 500 jaar oud. Wanneer ontstond deze term en waar precies? Een korte geschiedenis van het begrip protestant.

Mechelse gesprekken (1921-1927)

Korte geschiedenis van de Mechelse gesprekken (1921-1927), een serie oecumenische samensprekingen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk.

Huldrych Zwingli (1484-1531) – Zwitserse reformator

De Zwitserse reformator Huldrych Zwingli (1484-1531), ook wel Ulrich Zwingli genoemd, is minder bekend dan zijn Frans-Zwitserse mede-reformator Johannes Calvijn (1509-1564). Beide vervulden echter een belangrijke rol ten tijde van de Reformatie. Zo’n vijfhonderd jaar geleden, in januari 1519, begon Zwingli met zijn gereformeerde prediking in Zürich in Zwitserland. Wat

Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd

In de katholieke kerk is Aswoensdag de eerste dag van de veertigdaagse vastentijd voorafgaand aan Pasen. De dag dankt zijn naam aan het askruisje dat priesters op deze dag traditioneel op het voorhoofd van gelovigen zetten.

Nepotisme – Betekenis van de term

Het verschijnsel nepotisme is al heel oud en duidt op het bevoordelen van familie of vrienden bij het weggeven van ambten. Een korte artikel over de historische betekenis en achtergrond van het verschijnsel nepotisme, dat als een vorm van corruptie wordt beschouwd.

Encycliek – Pauselijke rondzendbrief over geloofszaken

Een encycliek is een pauselijke rondzendbrief over geloofszaken of een zedelijk onderwerp. Encyclieken gelden sinds de achttiende eeuw als de meest officiële pauselijke rondzendbrieven over geloofszaken. De inhoud van dit schrijven is bedoeld voor alle katholieke gelovigen.

Aflaat en aflaathandel – Kwijtschelding voor God

Het fenomeen ‘aflaat’ was een manier om tijdelijke straffen voor zonden af te kopen. Het ging hierbij om zonden die in de biecht waren beleden. Met aflaten kon de tijd in het vagevuur – waar men na de dood kwam – verkort worden.