Dark
Light

Rozenkrans – Een katholiek gebedssnoer

Auteur:
4 minuten leestijd
De rozenkrans bidden
De rozenkrans bidden (CC0 - Pixabay - Myriams-Fotos)

De rozenkrans is een katholiek gebedssnoer. Het bidsnoer bevat in totaal 59 kralen, 6 grote en 53 kleine en daarnaast een klein kruisje. Het bidden van de rozenkrans geldt als een religieuze oefening. Voor het bidden van een volledige rozenkrans moet men het gebedssnoer normaal gesproken drie keer rond. Wordt de krans één keer gebeden, dan spreekt men van een rozenhoedje.

Rozenkrans
Rozenkrans
Oorspronkelijk had de katholieke rozenkrans 150 kralen die symbool stonden voor de 150 psalmen uit de Bijbel. In vroeger tijden was het ook niet ongewoon dat bijvoorbeeld kloosterbroeders al deze psalmen konden reciteren. De rozenkrans zoals wij die vandaag de dag kennen is feitelijk een soort vereenvoudiging van deze oudere gebedskrans.

Het woord rozenkrans is afgeleid van het woord rosarium (rozentuin).

Ook in andere grote religies – waaronder het boeddhisme, hindoeïsme en de islam – wordt overigens gebruikgemaakt van gebedssnoeren.

Bidden van de rozenkrans

Het bidden van de rozenkrans begint met het maken van een kruisteken en de woorden:

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Voor het vervolg van de rozenkrans verwijzen we naar deze handleiding van het Bisdom Haarlem-Amsterdam:

II. Geloofsbelijdenis en lofprijzing

Dan volgen – op het kruis van de rozenkrans – de geloofsbelijdenis en de lofprijzing van de H. Drie-eenheid:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
en geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

III. Onze Vader

Bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader gebeden:

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

IV. Drie maal Weesgegroet

Dan volgen drie kralen voor drie maal het Weesgegroet, telkens voorafgegaan door een speciale groet aan Maria in haar relatie tot de goddelijke personen van de H. Drie-eenheid:

Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader.
Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon.
Wees gegroet Maria …
Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest.
Wees gegroet Maria ….

Dan volgt nogmaals het ’Eer aan de Vader …’.

Daarna kan het gebed gebeden worden dat de H. Maagd Maria in Fatima gevraagd heeft te bidden:

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel,
vooral diegenen die Uw barmhartigheid
het meeste nodig hebben.

V. De Geheimen van de rozenkrans

Hierna begint het bidden van de Geheimen die ons het leven en de boodschap van onze Heer Jezus Christus en van Maria doen overwegen (zie voor de vermelding van de afzonderlijke Geheimen: VII.)

Op de grote kraal wordt telkens het ‘Onze Vader’ gebeden en op de reeks van de volgende tien kralen wordt bij iedere kraal een Weesgegroet gebeden. De reeks van tien (een ’tientje’) wordt besloten met het ‘Eer aan de Vader …’ en – indien men dat wil aanvullen – met het ‘O mijn Jezus…

VI. Besluit

Het rozenkransgebed wordt besloten door het kruisteken en de woorden In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

VII. De verschillende Geheimen

Voor de afzonderlijke dagen van de week zijn er verschillende zogeheten ‘geheimen’. Het woord duidt op het mysterie van Gods aanwezigheid in het leven, de woorden en tekenen van onze Heer Jezus Christus. Maria is daarmee als eerste en ten volle verbonden.

Blijde Geheimen (maandag en zaterdag):

 • De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
 • Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
 • Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
 • Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
 • Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Geheimen van het Licht (donderdag):

 • De doop van Jezus in de Jordaan.
 • De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
 • Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
 • De gedaanteverandering van Jezus op de berg.
 • Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag):

 • Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
 • Jezus wordt gegeseld.
 • Jezus wordt met doornen gekroond.
 • Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
 • Jezus sterft aan het kruis.

Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag):

 • Jezus verrijst uit de doden.
 • Jezus stijgt op ten hemel.
 • De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen.
 • Maria wordt in de hemel opgenomen.
 • Maria wordt in de hemel gekroond.

Bronnen

-https://www.britannica.com/topic/rosary
-https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2017/Handleiding_Rozenkransgebed.pdf
-Christelijke Encyclopedie – George Harinck red. (Kok Kampen, 2005) p.1568-69

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×