Dark
Light

Barabbas, de moordenaar die in plaats van Jezus werd vrijgelaten

Auteur:
2 minuten leestijd
Jezus en Barabbas voor Pilatus (cc- Museum Guadalupe)
Jezus en Barabbas voor Pilatus (cc- Museum Guadalupe)

Zijn naam komt voor in het Nieuwe Testament: Barabbas (ook wel Barabas). Hij is de moordenaar die volgens het evangelie tijdens Pesach werd vrijgelaten in de plaats van Jezus. Wie was Barabbas?

'Geef ons Barabbas!'
‘Geef ons Barabbas!’
Over Barabbas valt weinig feitelijks te vermelden. De enige bronnen die hem vermelden zijn de evangeliën. Volgens het evangelie van Matteüs liet Pontius Pilatus, de Romeinse heerser over Israël, tijdens Pesach altijd een gevangene vrij. Toen de Joodse priesters Jezus naar hem toe hadden gebracht om over hem te oordelen, sprak Pilatus met Jezus. We lezen vanaf Matteüs 27 vers 14 verder:

“Maar Hij (Jezus, red.) antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten, welken zij wilden. En zij hadden toen een welbekenden gevangene, genaamd Bar-abbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welken wilt gij, dat ik u zal loslaten, Bar-abbas, of Jezus, Die genaamd wordt Christus? Want hij wist, dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op den rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben den scharen aangeraden, dat zij zouden Bar-abbas begeren, en Jezus doden. En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welken van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Bar-abbas. Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.

Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden! Als nu Pilatus zag, dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien. En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen. Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.” (online-bijbel.nl)

Volgens het evangelie van Markus had Barabbas tijdens een oproer in Jeruzalem iemand vermoord en zat hij daarom vast. Ook in het bijbelboek Lukas wordt de geschiedenis van Barabbas vermeld.

Boek: De Bijbel voor ongelovigen

×